OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Na webových stránkach www.alphaapparelbaby.sk je prevádzkovaný internetový obchod, ktorý ponúka na predaj oblečenie.

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Dodávateľ:

AA Baby s.r.o.

Záhradkárska 18

841 02 Bratislava
Slovensko

IČO: 51 139 723
DIČ: 2120613902
IČ DPH: nie sme platcami DPH

 

Číslo účtu: 5136576415/0900
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK97 0900 0000 0051 3657 6415
BIC (SWIFT):
Telefonický kontakt: +421 905 476 892

Zákazník:
Akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.alphaapparelbaby.sk, www.aababy.sk 

OBJEDNÁVKA

Po odoslaní objednávky zákazníkom bude o jej prijatí informovaný automaticky generovaným mailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku.

Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.  Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Záväzným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa vzniká kúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky.

CENY

Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného.  Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch  (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

DODANIE TOVARU

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

PREVZATIE TOVARU

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.  Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA/KUPUJÚCEHO

Zákazník má právo stornovať objednávku:

Telefonicky na 0905 476 892

E-mailom na info@alphaapparelbaby.sk

Pri storne objednávky zákazník uvedie číslo objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty) .

Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet.

V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe.

POSTUP V PRÍPADE STORNA OBJEDNÁVKY

Vzhľadom na to, že v prípade storna objednávky sa zmluva od počiatku ruší, vráti predávajúci kupujúcemu všetky prijaté plnenia.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník môže tovar vrátiť späť predajcovi:

do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave

s kompletným obalom spolu so sprievodným listom - odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru, (ale ak napíšete aj dôvod, pomôžete nám skvalitniť naše služby).

Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú kúpnu cenu zákazníkovi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na Vašej dôvere, a preto údaje, ktoré poskytnete pri registrácii, sú u nás v bezpečí.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Môžete si byť istí, že:

  • osobné údaje neposkytujeme za žiadnych okolností tretej osobe,
  • všetky údaje, ktoré poskytnete, slúžia iba pre našu potrebu a použijeme ju na skvalitnenie našich služieb,
  • neposielame nevyžiadanú poštu, pokiaľ s tým nesúhlasíte,
  • Vaše údaje vymažeme zo systému, ak nás o to požiadate mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.

NGJlYzZh