OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Na webových stránkach www.alphaapparelbaby.sk (www.aababy.sk) je prevádzkovaný internetový obchod, ktorý ponúka na predaj oblečenie.

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Dodávateľ:

AABABY s.r.o.

Záhradkárska 3132/18

841 02 Bratislava
Slovensko

IČO: 51 139 723
DIČ: 2120613902
IČ DPH: nie sme platcami DPH

Číslo účtu: 5136576415/0900
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK97 0900 0000 0051 3657 6415
BIC (SWIFT):
Telefonický kontakt: +421 905 476 892

Zákazník:
Akákoľvek fyzická alebo právnicka osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok www.alphaapparelbaby.sk, www.aababy.sk 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.aababy.sk
a www.alphaapparelbaby.sk . Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.aababy.sk.

OBJEDNÁVKA

Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené vyššie nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. 

Po odoslaní objednávky zákazníkom bude o jej prijatí informovaný automaticky generovaným mailom. Tento email je považovaný za záväznú objednávku.

Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Záväzným potvrdením objednávky zo strany dodávateľa vzniká kúpna zmluva. Na jej základe je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu a od tohto okamihu sa na zákazníka vzťahujú tieto obchodné podmienky.

CENY

Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné. Celková cena objednávky je súčtom cien tovaru a poštovného. Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch (vrátane) alebo do vypredania zásob. Zľavy, ktoré poskytujeme so spolupracujúcimi tretími stranami alebo časovo obmedzené zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

DODANIE TOVARU

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

PREVZATIE TOVARU

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.  Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA/KUPUJÚCEHO

Zákazník má právo stornovať objednávku:

Telefonicky na 0905 476 892

E-mailom na alphaapparelbaby@gmail.com

Pri storne objednávky zákazník uvedie číslo objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontakty). Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet.

V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

  • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • nevhodným ošetrovaním,
  • chybnou manipuláciou s výrobkom,
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

POSTUP V PRÍPADE STORNA OBJEDNÁVKY

Vzhľadom na to, že v prípade storna objednávky sa zmluva od počiatku ruší, vráti predávajúci kupujúcemu všetky prijaté plnenia.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník môže tovar vrátiť späť predajcovi:

do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave s kompletným obalom spolu so sprievodným listom - odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru, (ale ak napíšete aj dôvod, pomôžete nám skvalitniť naše služby).

Predávajúci vtedy vráti už zaplatenú kúpnu cenu zákazníkovi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu formou peňažnej poukážky alebo na účet do 14 dní od fyzického prijatia tovaru.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

MzAwMm